مجوزهای شرکت پرشین کارگو

مجوزهای رسمی و قانونی شرکت برای فعالیت در زمینه حمل بین‌المللی کالا در ایران

 
گواهینامه ثبت علامتگواهینامه ثبت علامتشرکت پرشین کارگو


گواهینامه‌ی ثبت علامت (لوگوی شرکت)
جهت فعالیت لجستیک، حمل ونقل بار هوایی، امور گمرکی،
بازرگانی، انبارداری و بسته‌بندی

 
پروانه فعالیتپروانه فعالیتشرکت پرشین کارگو


پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت در زمینه‌ی حمل بار هوایی
مدیرعامل: وحید اسدی

 
پروانه فعالیت پرشین کارگوپروانه فعالیت پرشین کارگوشرکت پرشین کارگو


پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه اصفهان
با مدیریت: وحید اسدی

 
پروانه فعالیت شرکت پرشین کارگوپروانه فعالیت شرکت پرشین کارگوشرکت هوابار


نماینده‌ی رسمی پرشین کارگو در فرودگاه مهرآباد
پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه مهرآباد
با مدیریت:

 
پروانه فعالیت - پرشین کارگوپروانه فعالیت - پرشین کارگوشرکت کهکشان ترابر طوس


نماینده‌ی رسمی پرشین کارگو در فرودگاه مشهد
پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری
جهت فعالیت لجستیک در پایانه بار فرودگاه مشهد
با مدیریت: عزیزی