مدارک فریت بار

مدارک لازم جهت فریت بار به خارج از کشور را بدانیم.


مدارک لازک جهت فریت بار مسافری به خارج از کشور


برای ارسال بار به خارج از کشور بصورت فریت بار ، مدارکی نیاز است، تا به گمرک ارائه شود تا بتوان مجوز فریت بار هوایی را اخذ نمود. مدارک لازم جهت ارسال بار هوایی به خارج از کشور بدین شرح میباشند:

  • پاسپورت مسافر
  • بلیط پرواز
  • پکینگ لیست
  • و مجوزهای خاص برای کالاهای خاص